دهانه 75 میلی متری

حجم50 cc تا 250 cc
جنسPS و PP
رنگسفید در هردو جنس و شفاف در محصولات PP با قابلیت چاپ 5 رنگ

اطلاعات بیشتر

مورد مصرفجهت بسته‌بندی مواد غذایی از قبیل لبنیات و ...

دهانه 95 میلی متری

حجم80cc تا 500 cc
جنسPS و PP
رنگسفید در هردو جنس و شفاف در محصولات PP با قابلیت چاپ 5 رنگ

اطلاعات بیشتر

مورد مصرفجهت بسته‌بندی مواد غذایی از قبیل لبنیات و ...

دهانه 106 میلی متری

حجم250 cc
جنسPS
رنگسفید با قابلیت چاپ 5 رنگ

اطلاعات بیشتر

مورد مصرفجهت بسته‌بندی مواد غذایی از قبیل لبنیات و ...

دهانه 116 میلی متری

حجم400 cc و 500 cc
جنسPS
رنگسفید با قابلیت چاپ 5 رنگ

اطلاعات بیشتر

مورد مصرفجهت بسته‌بندی مواد غذایی از قبیل لبنیات و ...

دهانه 125 میلی متری

حجم200 cc تا 900 cc
جنسPS و PP
رنگسفید در هردو جنس با قابلیت چاپ 5 رنگ

اطلاعات بیشتر

مورد مصرفجهت بسته‌بندی مواد غذایی از قبیل لبنیات و ...

دهانه 145 میلی متری

حجم1000cc تا 1500 cc
جنسPS
رنگسفید با قابلیت چاپ 5 رنگ

اطلاعات بیشتر

مورد مصرفجهت بسته‌بندی مواد غذایی از قبیل لبنیات و ...